Biuletyn Informacji Publicznej Poradnia Medycyny Pracy Samodzielny Publiczny ZOZ
Dzień Dobry! 09 sierpnia 2022 - Godzina: 01:20:16

 

Menu:
 PANACEUM - TU SI? LECZY

Zapraszamy do leczenia si? w naszej certyfikowanej, pr??nie rozwijajšcej si? placówce – oferujšcej kompleksowš, wielospecjalistycznš opiek? medycznš w ramach kontraktu z NFZ (leczenie bezp?atne), a tak?e mo?liwo?? uzyskania porad naszych specjalistów poza kontraktem (konsultacje odp?atne).
Nasza Przychodnia od wielu lat dba o zdrowie swoich podopiecznych, których liczba stale wzrasta i obejmuje ju? swojš opiekš ponad dziewi?? i pó? tysišca zaoptowanych mieszka?ców Halemby i nie tylko.
Mamy równie? sporo pacjentów z dzielnic o?ciennych, których przywiod?a dobra opinia o naszej placówce, sprawna organizacja i troska o pacjentów.
W naszej pracy stawiamy bowiem szczególny nacisk na dok?adnš diagnostyk? chorób oraz na badania profilaktyczne wyprzedzajšce zachorowanie – bo dobrze przebadany pacjent to pewna diagnoza i efektywne leczenie.
Jako zgrany i sprawdzony zespó?, nieustannie dbamy o coraz sprawniejszš obs?ug? pacjentów i stale podnosimy poziom naszych us?ug, czego wyrazem mo?e by? mi?dzy innymi uzyskany przez nas certyfikat ISO 9001.
Jego otrzymanie potwierdza nasze wysokie kompetencje, a regularne wewn?trzne audyty kontrolne dbajš o utrzymanie dobrej jako?ci us?ug medycznych. Jednak najwa?niejszš ocenš jest dla nas widoczne zadowolenie pacjenta i poprawa stanu zdrowia naszych podopiecznych – mo?esz Nim zosta? i Ty!

ZESPÓ? NZOZ PANACEUM


Data wprowadzenia: 2011-09-15

Osoba wprowadzająca: Marek Pawlicki - TimTech
 

 

 

 


NZOZ PANACEUM sp. z o.o.

ul. Solidarnoœci 12
41-706 Ruda Œlšska

Rejestracja ogólna
tel. 32 340 24 72
tel. 32 242 62 19
tel. 511-784-856


Rejestracja dziecięca
tel. 32 340 24 85


Rejestracja poradni K
tel. 32 340 24 84

fax. 32 348 28 01

kierownik:
lek. med. Jacek Lis

zastępca kierownika
lek. med. Ewa Choroba


Rejestracja czynna
od 7.30 do 18.00

Adres mailowy dla pacjentów rejestracja@panaceum.halemba.plAdres do kontaktów z administracjš panaceum@halemba.pl

Uwaga
Rejestracji online

Rejestracja internetowa


Teleporady:
Lekarz Poz :
poniedziałek i œroda
12:00-13:00

Pielęgniarka Poz :
wtorek i œroda
12:00-13:00

Położna Poz :
poniedziałek i wtorek
08:00-09:00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PANACEUM sp. z o.o.    redaktor: Timtech Marek Pawlicki